Traineeship – Project Consultant | Tot€3.250,- – WerkTalent – Almere

 • Almere

WerkTalent

Bedrijfsomschrijving

Primaplan; dé specialist in projectbeheersing. Almeer dan 30 jaar zetten de professionals van Primaplan hun kennis,expertise en enthousiasme in om projecten te laten slagen. Vanuitde hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel (NL) en hun 2e locatie inTurnhout (BE) biedt Primaplan hun opdrachtgevers totaaloplossingenvoor complexe en uitdagende projecten in verschillende sectoren.Het vak van Primaplan is altijd in ontwikkeling en dat geldt ookvoor de professionals. Ze investeren in hun professionals zodat zijover het kwaliteitsniveau beschikken waarmee Primaplan zichonderscheidt en het verschil maakt.

Deopdrachtgevers van Primaplan zijn actief in onder andere de(petro)Chemie, Offshore, GWW / Bouw&infra (o.a.Rijkswaterstaat, Prorail), Engineering, Opslag en(zware/farmaceutische) Industrie. Voor haar opdrachtgevers verzorgtPrimaplan project planning/control in de breedste zin, men verzorgtonder andere een accurate, flexibele planning die zorgt voorkostenbeheersing/besparing en een tijdig/volledig afgerondproject.

Functieomschrijving

Wil jij werken op (internationale)en interessante projecten zoals de ontwikkeling van medicijnen ende bouw van superjachten? Als project consultant heb je één van demeest gevarieerde beroepen. 
Wij doen vanuitWerkTalent alle werving voor de traineeship van Primaplan enhieronder staat beschreven wat je kuntverwachten;

Dit ga jedoen:

Jouw traineeship bestaat uit1 maand; de eerste maand staat in het teken vanopleiding. Introductie in projectbeheersing, netwerkplanning entooltrainingen staan hierbij op de agenda. Een praktijksimulatiemaakt ook onderdeel uit van jouw eerste opleidingsmaand. Na dezemaand word je verder gecoacht bij ons op kantoor en/of bij eenopdrachtgever zodat je je kan ontwikkelen tot volwaardig projectprofessional. Daarna word jij verder gecoacht op kantoor en/of bijde opdrachtgever zodat jij jezelf ontwikkelt tot een volwaardigproject professional. Wat ga jijdoen?

 • Je krijgt een opleiding van 1maand  waarin je gaat leren hoe je moet werken aan ProjectPlanning 
 • Ze gaan je leren hoe je moetgaan werken met Project Planning tools zoals Primavera en MSProject
 • Je gaat leren hoe je advies kan gevenover de opstart-, voortgang- en afronding van verschillendeprojecten
 • Je gaat leren de voortgang te bewakenen analyseren van de projecten. Jij ziet waar adequate aanpassingenworden toegepast zodat de einddoelstelling bereikt wordt kanworden
 • Jij houdt de tijdsplanning, kosten,middelen en de kwaliteitseisen.
 • Jij gaatvoortgangsrapportages opstellen en analyseren, genereren enarchiveren van rapportages en overige project gerelateerdetaken

En tot slot: jij bent onderdeelvan één van onze expertiseteams op het gebied van projectcontrol.

Functie-eisen

Hebjij een HBO achtergrond of MBOachtergrond + werkervaring en kan je de volgende vragenpositief beantwoorden dan zijn we op zoek naarjou;

 • Heb je technisch inzicht d.m.v.studie of werkervaring?
 • Ben je communicatiefsterk ontwikkeld?
 • Ben je full timebeschikbaar?
 • Ben je een echteteamplayer?
 • Beheers je deNederlandse taal?
 • Heb jeeen rijbewijs?

Deopdrachtgevers van Primaplan zijn gevestigd op verschillendelocaties in Nederland. Bij Primaplan hebben ze projecten lopen inde provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Brabant, Utrecht en o.a.Gelderland dus waar je woont is niet heelbelangrijk. Wel zal je het traineeship op het kantoor vanPrimaplan in Capelle aan den IJssel volgen en zal je hier1 maand een opleiding genieten.Vervolgens gaat Primaplan op zoek naar een passende eerste opdrachtin de buurt van jouw woonomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Bij Primaplan investeren ze graag in jouw talent endaarom bieden ze jou een super mooi starterspakket met volgendearbeidsvoorwaarden;

 • Een salaris tussende €2700 en €3250 bruto permaand
 • Direct een vastcontract
 • Een leaseauto van de zaak
 • Goedepensioenregeling
 • Opleidingen,training en coaching on thejob
 • Uitdagende projecten,leuke collega’s en gezellige uitjes horen er natuurlijk ookbij!

Lees hier meer

Deel deze vacature: